مسئولیت سازمانی

به کارکنان

فراهم کردن محیط کاری خوب و فرصتی برای یادگیری مادام العمر.ما به همه کارکنان خود به عنوان عضو خانواده احترام می گذاریم و امیدواریم که آنها بتوانند تا زمان بازنشستگی در شرکت ما بمانند.در باران شینزی، ما به کارکنان خود توجه زیادی می کنیم که می تواند ما را بسیار قوی تر کند و به یکدیگر احترام می گذاریم، قدردانی می کنیم و با هم صبور هستیم.تنها از این طریق می توانیم به هدف منحصر به فرد خود دست یابیم، توجه بیشتر مشتریان خود را جلب کنیم که باعث رشد بهتر شرکت می شود.

به اجتماعی

همیشه مسئولیت مشترک توجه دقیق به جامعه را بر عهده بگیرید.مشارکت فعال در فقرزداییبرای توسعه جامعه و خود بنگاه باید به فقرزدایی بیشتر توجه کرد و بهتر مسئولیت فقرزدایی را به عهده گرفت.